sankturinovsky-dum
HISTORIE           KONTAKTY           VSTUPNÉ

HISTORIE DOMU

Za husitských válek město vyhořelo, archiv se nedochoval, tedy nejstarší městské listiny pocházejí až z r. 1426. První zmínka o domě je z roku 1431. Pravděpodobně nevýstavný dům tehdy koupil hrnčíř Michal z Ronova, 1464 dům koupil bednář Jan Dlouhý, zřejmě ho nákladně přestavěl a roku 1481 prodal zlatníkovi Beneši. Beneš z Trničí byl významnou kutnohorskou osobností, královským prubířem, zlatnickým cechmistrem, správcem obecních peněz. 1491 Beneš z Trničí získal dědičný erb od krále Vladislava II Jagellonského, dodnes viditelný ve vrcholu klenby nejvýstavnější komnaty ve věži domu. Zakoupil i další domy, ale ve finanční tísni poté dům prodal mincovnímu úředníku Kolomaru Sankturinovi z Nedvojovic. Podle zaznamenané ceny je patrné, že dům význačně stavebně zvelebil. Sankturin měl dům do své smrti roku 1540. Odtud má dům dnešní jméno.
Určit předhusitskou podobu budovy je dosti obtížné, dům prošel řadou rozmanitých úprav za mnoha majitelů. Z půdorysné osnovy sklepů lze vysledovat uprostřed přibližně čtvercové jádro. Hypoteticky lze uvažovat o pozůstatku věžového domu z původní kamenné zástavby Kutné Hory v 1. třetině 14. století. Další gotické narůstání domu je nejasné, ke čtvercovému jádru byla připojena přístavba, již v předhusitském období zde ale mohly být dva samostatné objekty.
Monumentální výstavba domu spadá do 2. poloviny 15. století. Podle písemných pramenů spadá do dvou období, první bylo v letech 1464–1481, druhé započalo roku 1481 za majitele Beneše z Trničí. Obě etapy nelze příliš rozeznat. Není zde mnoho architektonických detailů, ale především se ukazuje zajímavý vztah věže a domu. Zadní zeď domu vznikla nebo byla přestavěna při výstavbě věže. Ta má na všech svých 4 stranách v přízemí mohutné lomené arkády. Gotické jsou všechny sklepy, gotický organismus domu se z velké části zachoval. Většina gotických architektonických detailů patří do pozdního 15. století. Nejvýraznějším prvkem je klenba síně zřejmě z 80. let 15. století ve 2. patře věže s krouženými žebry, které jsou vyvinuty jen v reliéfu na sférické ploše české klenby sestavené z kamenných tesaných kusů.

V renesanci proběhla přístavba střední zdi, stopy rozsáhlejších úprav nejsou ale na domě patrné. V baroku proběhly přestavby průčelních zdí, z té doby jsou i klenby vstupní síně a rohové místnosti. Roku 1770 dům vyhořel a byl obnoven zprvu jen jednoduchým způsobem. K velké přestavbě došlo mezi lety 1787–1793. Raně klasicistní přestavba nově řešila výškový i půdorysný rozvrh budovy, bylo zřízeno nové schodiště. Dům dostal novou fasádu, mansardovou střechu a honosný vstupní portál. Posledním významnějším stavebním zásahem bylo po požáru roku 1833 zrušení mansardové střechy a její nahrazení nynější střechou sedlovou. Od té doby nedošlo k významnější stavební činnosti.
V roce 1955 a 1958 se projevily statické poruchy věže. V roce 1962 došlo k částečným opravám, v roce 1965 Městský úřad dům označil jako nejcennější pozdně gotický měšťanský dům ve městě a jeho špatný stav vzbuzoval obavy ze zřícení. Dům přešel do majetku města. V letech 1965–1966 byl zpracován projekt na jeho statické zajištění. Se zabezpečovacími pracemi byl prováděn archeologický a stavebně historický průzkum. Způsob statického zajištění byl na tuto dobu velice rozsáhlý a razantní, byla ověřena řada technologických postupů v rozsahu nevídaném na památkovém objektu (železobetonová deska s křížovým roštem, opěrná stěna, předepjatá táhla). Nejsložitější zásahy byly provedeny ke statickému zajištění věže domu. V roce 1973 byla rozsáhlá akce oprav ukončena a dům byl určen k využití pro kulturní a společenské účely /dle D. Líbala/

POSTUP REVITALIZACE

Přípravy projektu Revitalizace Sankturinovského domu byly zahájeny v roce 2016 přípravným týmem projektu, vypracováním stavebního projektu, zpracováním podrobné studie proveditelnosti a dalších dokumentů. Prováděcí projekt zpracovala architektonická kancelář Masák a spol. s.r.o. v Praze, generálním dodavatelem stavebních prací byla firma Unistav Construction, Brno. V říjnu 2020 byly započaty stavební práce, kolaudace proběhla o tři roky později. Byly provedeny obnovy a výměny podlah, omítek, elektroinstalací, rekonstrukce rozvodů topení, nové osvětlení, nové řešení sociálního zázemí ve všech patrech, proběhla kompletní rekonstrukce dvorního domku, realizována nová zádlažba nádvoří, byly odstraněny druhotné stavební prvky, součástí revitalizace byla též polovina parku U Tří pávů, nyní součásti galerie.

Autorkou návrhu řešení Expozice alchymie a renesančních věd je Ing.arch. Eva Macholánová. Do realizace dílčích výtvarných částí expozice byla zapojena řada umělců – Jan Barta, Martin Zálešák, Renata Cziroková. Dodavatelem expozice jsou Herafilm s.r.o. Praha a AQ s.r.o. Autorem nové vizuální identity galerie je grafické studio Robert Novák. Projekt Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je revitalizace a zatraktivnění Sankturinovského domu s Dvorním domkem, nádvořím a sousedící zahradou a zpřístupnění jejich dosud nepřístupných prostor.

SANKTURINOVSKÝ DŮM

Palackého nám. 377
284 01 Kutná Hora
IČ 71006206

FB    IG

Přejít nahoru